Bestuur

Werkplaats immaterieel erfgoed kiest bewust voor een bestuur dat verschillende perspectieven op en uit de samenleving bijeenbrengt.

Raad van Bestuur:

 • Leen Beyers is doctor in de geschiedenis (KU Leuven 2004) en heeft een achtergrond in geschiedenis en antropologie. Ze werkte een tiental jaar als academisch onderzoeker en is momenteel coördinator onderzoek van het MAS (Museum aan de Stroom). Ze leidt het inhoudelijke team en stimuleert de samenwerking tussen het MAS en wetenschappelijke partners. Haar expertise betreft in het bijzonder stadsgeschiedenis, migratiegeschiedenis, eetcultuur en mondelinge geschiedenis. Ze is redactielid van het tijdschrift  Volks-kunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven.
 • Lies Buyse is coördinator musea en erfgoed bij de stad Antwerpen en is vanuit deze functie verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het erfgoedbeleid van de stad Antwerpen. Lies was hiervoor conservator van Texture en heeft vanuit deze functie ervaring in het omgaan met thema’s als vakmanschap en ondernemerschap in een museale context.
 • Naima Charkaoui stond van 2001 tot 2014 aan het hoofd van het Minderhedenforum. In die functie nam Naima regelmatig deel aan het publiek debat over etnisch-culturele diversiteit in de samenleving. Daarna ging ze werken rond kinderrechten, eerst bij de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en momenteel bij het Kinderrechtencommissariaat. Mensenrechten en beleidsgericht werken vormen een rode draad doorheen haar loopbaan. Ook participatie, in het bijzonder van kansengroepen, is een constante. 
 • Hilde Cuyt is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van Erfgoedcel CO7 (Zuidelijke Westhoek). Ze studeerde Archeologie en Cultuurmanagement. Van 2001 tot 2011 was ze beleidsmedewerker bij de Cel voor Cultuurbeleid en vervolgens de Afdeling Erfgoed van het Vlaams Ministerie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In 2011 zette ze de stap naar het lokale cultureel-erfgoedveld.
 • Filip De Rynck is hoogleraar bestuurskunde aan de UGent. Hij werkte, vooraleer zijn doctoraat af te werken (1995), aan de KULeuven, in verschillende functies in de socio – culturele sectoren en als ambtenaar. Hij is gespecialiseerd in de werking van lokale besturen, in de organisatie van binnenlands bestuur, de interbestuurlijke relaties, het functioneren en het management van beleidsnetwerken en burgerparticipatie.
 • Stijn Dhert is lid van de Vlaamse Unesco Commissie en coördinator van het netwerk van Vlaamse Unesco-scholen (het zgn. ASPnet). Hij is lerarenopleider bij Thomas More Hogeschool en bij de KU Leuven. Onderwijsinnovatie, internationalisering van het onderwijs en ondernemerszin bij lerenden en leraren, zijn zijn specialisatiegebieden. Als coördinator van het Vlaamse ASPnet en als zelfstandig consultant is Stijn voornamelijk bezig met (educatie) voor duurzame ontwikkeling en (educatie voor) wereldburgerschap.
 • Noël Salazar is als sociaal-cultureel antropoloog verbonden aan de KU Leuven. Hij co-doceert er het vak ‘Erfgoed en duurzame toerisme-ontwikkeling’ en voert onderzoek naar de wisselwerking tussen erfgoed en toerisme. Hij werkte mee aan de eerste UNWTO studie over toerisme en immaterieel cultureel erfgoed. Verder vertegenwoordigt hij België in het ICOMOS International Cultural Tourism Committee en is hij actief lid van de Association of Critical Heritage Studies.
 • Joke Vandenabeele is verbonden aan de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen  van de K.U.Leuven en maakt daar deel uit van het laboratorium voor Educatie en Samenleving. Ze doceert en doet onderzoek binnen het domein van burgerschapseducatie, gemeenschapsvorming en de sociale en culturele pedagogiek.
 • Michel Vermote is historicus. Hij was als archivaris verbonden aan het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Momenteel is hij coördinator van Archiefbank Vlaanderen, de online databank van private archieven. Daarnaast is hij ook lesgever Archiefinitiatie aan de Bibliotheekschool Gent. Hij publiceerde over sociale geschiedenis en archivistiek en engageert zich in het onderzoek naar de archiefproblematiek naar aanleiding van WOII.

 Algemene Vergadering:

 • Lothar Casteleyn is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en dagelijkse leiding van Erfgoedcel Brugge. Via geregeld overleg met erfgoedspelers op lokaal, regionaal en Vlaams niveau en door de opvolging van beleidsontwikkelingen rond erfgoed werkt Lothar Casteleyn mee aan de verdere uitbouw van het stedelijk erfgoedbeleid.
 • Bert De Munck is hoogleraar aan het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen, waar hij onder meer Sociaal-Economische Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, Theorie van de Historische Kennis en Erfgoed en Publieksgeschiedenis doceert. Hij is lid van het Centrum voor Stadsgeschiedenis en directeur van de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (WOG) Urban Agency. The Historical Fabrication of the City as an Object of Study’en het interdisciplinaire Urban Studies Institute. Zijn onderzoek richt zich vooral op de geschiedenis van arbeid, armenzorg, het maatschappelijke middenveld, materiële cultuur en conceptuele benaderingen in de stadsgeschiedenis.
 • Anne-Greet Denolf werkt als publieksmedewerker en vrijwilligerscoördinator bij het Huis van Alijn en het MIAT. 
 • Bruno Mestdagh is verantwoordelijke van de digitale filmcollectie van het Koninklijk Belgisch Filmarchief (Cinematek) en coördineert mee de filmrestauraties, dvd-uitgaven, Europese projecten als I-Media Cities en European Film Gateway.
 • Luc Rombouts is licentiaat in de klassieke filologie en laureaat in de beiaardstudiesIn 2016 behaalde hij een doctoraat aan de Universiteit Utrecht met een studie over de oorsprong van de beiaard. Hij is momenteel stadsbeiaardier van Tienen, universiteitsbeiaardier in Leuven en beiaardier van de Abdij van het Park. Luc zet zich actief in om klokkentradities en de beiaardcultuur bekend te maken bij het grote publiek.
 • Kristof Van Mierop studeerde vergelijkende cultuurwetenschappen en geschiedenis. Hij is cultuurbeleidscoördinator-afdelingshoofd van de stad Blankenberge en is in die functie o.a. verantwoordelijk voor het stedelijk erfgoedbeleid, waaronder de intergemeentelijke erfgoedwerking (erfgoedcel Kusterfgoed). Hij zet zich actief in voor het immaterieel erfgoed van Carnaval Blankenberge en de Bloemencorso’s in Vlaanderen en Nederland.